Biomasser

Verden er fyldt med biomasser

Verden er fyldt med biomasser. Organiske materialer, som i visse tilfælde er restprodukter fra en primær afgrøde – fx roeblade – eller som i andre tilfælde forefindes naturligt i naturen – fx tang. Spørgsmålet er, hvordan vi kan udnytte disse biomasser, så de bidrager til at løse klodens udfordringer i forhold til stigende fødevareefterspørgsel, som i mange sammenhænge er ensbetydende med øget belastning af miljø og klima.

Forskellige biomasser er allerede med varierende succes forsøgt anvendt i industriel sammenhæng. Men mange faktorer har betydning for, om det er bærdygtigt at udnytte biomasserne.

En række faktorer ændrer sig løbende, hvilket bl.a. omfatter:

  • Mængderne af biomassen ændrer sig, dels fordi efterspørgslen efter fødevarer stiger løbende, dels fordi produktionen af nogle fødevarer stiger med 10-25 % årligt.
  • Udvindingsteknologien ændrer sig. Vores generiske multistreng teknologi har sænket barren for, hvornår en biomasse kan udvindes med 25-40 %.
  • Logistiske forudsætninger, hvor omkostninger ved tilvejebringelse er afgørende. Disse kan ændre sig meget over få år.
  • Værdien af outputtet udvikler sig.

Derfor bør udvinding af biomasser af forskellig type løbende vurderes. Dette er ét af vores stærke kompetenceområder. Der findes hundredevis af biomasser, der kunne overvejes. Nedenfor gives nogle få eksempler for at belyse problematikkerne.

Biomasser – eksempler

Quinoaklid

Den globale produktion af quinoa er vokset med ca. 25 % årligt over de seneste 10 år , så produktionsmængden i dag er blevet interessant. Kliden af quinoa kan ikke benyttes til menneske- eller dyreføde og behandles som et affaldsprodukt. Derfor gør anskaffelsesprisen denne biomasse interessant. 98 % af væksten i verdens­produktionen er sket indenfor et bælte på ca. 800 x 200 km.

Derfor er denne biomasse logistikmæssig interessant. 98 % af verdensproduktionen er økologisk. Dette er interessant i kombination med SICE´s ekstraktions- og raffineringsproces, idet denne ikke ødelægger produktets økologiske status. Kliden har et tilfredsstillende indhold af stoffer af moderat værdi (protein) og af høj værdi (saponin).

Opsamlet tang

Hvert år skyller 1 mio. ton tang op på alene de danske strande. Denne mængde rummer 200.000 tons tørstof. 10.000 tons årligt er tilstrækkeligt til et rentabelt raffinaderi. Endvidere udgør tang i Danmark en miljømæssig udfordring, idet den frigiver CO2, når den rådner, hvilket skyller tilbage i indre farvande, der i forvejen er overbelastet af næringsstoffer.

Tangen har et tilfredsstillende indhold af stoffer af moderat værdi (protein) og af høj værdi (saponin). Der vil være flere andre stoffer, men dette er ikke klarlagt endnu. Endvidere er der både på asiatiske markeder og i stigende grad også i den vestlige verden stor fokus på produkter af tang, hvilket kan være grundlag for større værdier af outputtet. Tang findes som nævnt i store mængder på strandene, så logistiksiden udgør et særligt fokusområde med stor indflydelse på realiserbarheden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.